Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. (dále jen „Zákon“) o zpracování osobních údajů odesláním formuláře s vyplněnými osobními údaji klient prohlašuje, že až do odvolání souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů a se zařazením těchto údajů do databáze uživatelů služeb společnosti Omniveda Group s.r.o. se sídlem Velkopřevorské náměstí 629/7, Praha 1 - Malá Strana, IČ: 24287580 (dále jen „poskytovatel“).

Souhlas klient poskytuje pro účely uzavření smlouvy s poskytovatelem a pro účely jejího plnění.

Klient může udělit souhlas ke zpracování svých osobních údajů též za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti poskytovatele. Tento souhlas je dobrovolný, je udělen na dobu účinnosti smlouvy a dále na dobu do uplynutí dvou let po ukončení posledního smluvního vztahu. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

Příjemcem osobních údajů klienta je poskytovatel. Osobní údaje klienta jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s GDPR a Zákonem. Poskytovatel osobní údaje uchovává v elektronické podobě na řádně zabezpečeném úložišti. Po uplynutí dvou let od ukončení smlouvy jsou osobní data klienta vymazána.

Klient má právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat informace o tom, zda poskytovatel zpracovává osobní údaje klienta, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost poskytovatele zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud o to klient požádá.

Klient má právo, aby poskytovatel v určitých případech omezil zpracování osobních údajů klienta. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech poskytovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které poskytovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jiné osobě, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby je předal poskytovatel.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným poskytovatelem, může podat stížnost přímo poskytovateli, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme na tomto webu soubory cookie. Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies.