Obchodní podmínky

 1. Všeobecné ustanovení
 2. Identifikační údaje poskytovatele
 3. Poskytované služby
 4. Vznik smluvního vztahu
 5. Způsob úhrady
 6. Možnost odstoupení od objednávky a storno podmínky
 7. Dodání služby
 8. Autorství článků
 9. Vyloučení odpovědnosti
 10. Vyšší moc
 11. Osobní údaje a souhlas se zpracováním
 12. Závěrečná ustanovení

 

Obchodní podmínky pro School Press Club
dále „obchodní podmínky“

I. Všeobecné ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Omniveda Group s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 629/7,
PSČ 118 00, Praha 1 - Malá Strana
IČ: 24287580,
DIČ: CZ24287580
Statutární orgán - ředitel: Charles Adam Peake
Právní forma: Společnost s ručením omezeným.

III. Poskytované služby

 • průzkumy zaměřené na úroveň vzdělávání dětí a mládeže v oblasti vědy a výzkumu
 • realizace projektů vedoucích k podpoře gramotnosti dětí a mládeže na poli vědy, techniky a výzkumu
 • organizace kroužků, workshopů i vzdělávacích pobytů pro děti a mládež zaměřených na podporu vědy a výzkumu
 • rozvíjení schopností učitelů a lektorů předávat dětem a mládeži vědomosti na poli vědy a výzkumu

IV. Vznik smluvního vztahu

Vyjádření zájmu klienta

Na základě projevení zájmu klienta – vyplnění elektronické objednávky s výběrem druhu licence, popřípadě balíčku, poskytovatel oznámí klientovi podmínky poskytnutí poptávané služby. Zejména pak platební podmínky, rozsah poskytovaných služeb, termíny a další související okolnosti.

Klient vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami služby poskytovatele touto elektronickou objednávkou a zavazuje se akceptovat tyto obchodní podmínky.

V. Způsob úhrady

Po odeslání elektronické objednávky je klientovi vystavena faktura. Úhrada faktury musí být provedena do data splatnosti faktury bezhotovostně na účet poskytovatele. Faktura je vystavena se 14-ti denní splatností.

VI. Možnost odstoupení od objednávky a storno podmínky

Pokud klient nezaplatí za licenci do data splatnosti faktury, je mu ukončen přístup do systému. Nezaplacením faktury vyjádřil, že odstupuje ze smluvního vztahu. K vystavené faktuře mu bude vystaven dobropis ve výši 90% ceny faktury. 10% z ceny faktury je storno poplatek k uhrazení vzniklých administrativních nákladů.

VII. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvádí na svých internetových stránkách www.schoolpressclub.com a ve svých prospektech (letáky, prezentace, ceníky). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a vyplněním objednávky a vzal je na vědomí.

VIII. Autorství článků

Autor je vlastníkem článku a je si vědom způsobu a rozsahu publikování článku. Pro běžné užití článku není potřeba žádat předchozí písemný souhlas autora. V případě jiného než běžného užití článku, například sestavení sbírky nejlepších článků apod., doporučujeme získat předchozí písemný souhlas autora.

IX. Vyloučení odpovědnosti

Společnost není zodpovědná za obsah publikovaných článků. Všechny zveřejněné články jsou chráněny autorským zákonem. Bez písemného svolení autora je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.

X. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za aktivitu. Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XI. Osobní údaje a souhlas se zpracováním

Poskytovatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu klienta jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

Klient dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti. Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 89/2012 Sb. a 480/2004 Sb. na dobu do uplynutí dvou let po ukončení posledního smluvního vztahu. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek.

Klient se před vyplněním elektronické objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, všechna jejich ustanovení považuje za srozumitelná, byla mu dostatečně vysvětlena a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku.

Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Klient je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

Tyto podmínky jsou platné od  1. 5. 2015.
V Praze dne 1. 5. 2015

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme na tomto webu soubory cookie. Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies.